Środki na podjęcie działalności gospodarczej Drukuj Email
poniedziałek, 04 maja 2009 23:21

 

logo CAZ

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Osoba bezrobotna, absolwent Centrum Integracji Społecznej (CIS), absolwent Klubu Integracji Społecznej (KIS) zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy może ubiegać się o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony można złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Bezrobotny w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

• nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

• nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;

• po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu lub innej formy pomocy określonej w ustawie;

 

Warunki, które między innymi musi spełnić bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS w celu otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej:
• spełnia warunki, o których mowa w art. 2 ust,2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 oraz art. 3 ust.2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007;
• nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
• nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny;
• nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej;

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określa między innymi:
• kwotę wnioskowanych środków;
• rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, w tym symbol podklasy określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
• kalkulację kosztów, związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione w okresie, o którym mowa w §9 ust. 2 pkt 1, oraz źródła ich finansowania;
• szczegółową specyfikację wydatków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków;
• przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej

Do wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej należy dołączyć między innymi oświadczenia o:
• korzystaniu lub nieskorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej;
• wysokość uzyskanej pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku;
• nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
• wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem;
• niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
• niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
• niezłożeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, do innego starosty

Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej może być:
• weksel z poręczeniem wekslowym (aval) wraz z poręczeniem cywilnym,
• gwarancja bankowa,

• zastaw na prawach lub rzeczach,

• blokada rachunku bankowego,

• akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach preferuje zabezpieczenie zwrotu otrzymanych środków w formie weksla

z poręczeniem wekslowym (aval) z poręczeniem cywilnym.

 

 


Powyższa informacja została przygotowana w oparciu o następujące akty prawne:
• ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 674 z późn. zm.);
• rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2012 r. Poz. 457)

• rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z dnia 28.12.2006r.);


Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania osobie bezrobotnej, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w 2014 r.
- załącznik nr 1 do regulaminu: Kryteria rozpatrywania wniosków

Wniosek o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego/Funduszu Pracy

 

Środki na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienia do niej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach

Regulamin przyznawania osobie bezrobotnej, absolwentowi CIS lub KIS środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach.

Wniosek w sprawie przyznania środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej.


Szczegółowe informacje dotyczące powyższych form można uzyskać
w pok. nr 17 w godz. od 8.00 – 14.30
lub pod nr tel. 32/223-16-09
Zmieniony: czwartek, 06 listopada 2014 11:41
 

Informacja o ciasteczkach

Linki

Rejestracja elektroniczna

Bip

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

PSZ

EFS

EURES

EUP

logo CAZ


OTK LAUREATWUP Katowice- LOGO

WUP Katowice- LOGO

WUP Katowice- LOGO


KRAZ

PSZ KZiS

portal sprawni-niepelnosprawni

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej


Logo eBIFRON

Statystyki dla strony

Odsłon : 3142197
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach