Charakterystyka organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach Drukuj Email
czwartek, 11 lutego 2010 13:04

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach funkcjonuje od 1990 roku tj. od momentu kiedy zjawisko i pojęcie bezrobocia pojawiło się w słownictwie administracyjnym Polski.

Ustawa z dnia 29.12.1989r o zatrudnieniu (Dz.U. z 1989r. Nr 75, poz. 446) stworzyła instytucjonalne i finansowe podstawy do ewidencji bezrobotnych i pośrednictwa w poszukiwaniu przez nich pracy oraz do zabezpieczania osłony socjalnej osobom, dla których z różnych przyczyn odpowiedniej pracy było czasowo brak. Wydziały zatrudnienia przemianowane zostały na Rejonowe Biuro Pracy, utworzony też został Fundusz Pracy z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych oraz na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i łagodzeniu jego negatywnych społecznie skutków. W 1993 roku biuro pracy przekształcone zostało w Rejonowy Urząd Pracy. Wraz z reformą administracyjną państwa 01.01.1999 roku powołano Powiatowy Urząd Pracy, który wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego. Obecna działalność urzędu pracy opiera się na przepisach ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z ww. ustawą do zadań urzędu pracy w zakresie polityki rynku pracy należy:

 1. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 2. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 3. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 4. udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;
 5. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
 6. inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;
 7. inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
 8. inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach;
 9. inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;
 10. opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;
 11. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 12. współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
 13. współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego;
 14. przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 15. wydawanie decyzji o:
  • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
  • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń wynikających z zawartych umów,
  • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
  • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 16. realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw,
 17. realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;
 18. realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;
 19. badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
 20. organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;
 21. opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;
 22. realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.
Zmieniony: czwartek, 11 lutego 2010 15:13
 

Informacja o ciasteczkach

Linki

Rejestracja elektroniczna

Bip

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

PSZ

EFS

EURES

EUP

logo CAZ


OTK LAUREATWUP Katowice- LOGO

WUP Katowice- LOGO

WUP Katowice- LOGO


KRAZ

PSZ KZiS

portal sprawni-niepelnosprawni

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej


Logo eBIFRON

Statystyki dla strony

Odsłon : 3142935
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach